Aanmelding, intake en advies

U kunt zich per email aanmelden en dan wordt er zo snel mogelijk telefonisch contact met u opgenomen. Tijdens een korte telefonische screening ( deze is gratis) bespreken wij uw aanmeldklachten en kijken wij of behandeling bij Keuze geïndiceerd lijkt. Tijdens dit telefonisch gesprek wordt ook afspraak gemaakt voor intakegesprek van 60 minuten.

Gedurende de intakegesprek maken wij nader kennis met elkaar, staan wij stil bij uw klachten en uw doelen en vormen wij een hypothese over ontstaan van uw klachten. Eventuele psychiatrische diagnose wordt gesteld. Ook wordt een adviesgesprek ingepland.

Tijdens adviesgesprek wordt stilgestaan bij de kernsamenvatting van hetgeen wat speelt. Wij  bespreken diagnose en behandeladvies en nemen de tijd om te praten over het behandelvoorstel/coachingstraject. Het adviesgesprek duurt maximum 45 minuten.

Mocht u na het adviesgesprek toch besluiten om niet in behandeling te komen bij Keuze, dan worden de kosten van kortdurende diagnostisch traject in rekening gebracht. Zie voor nader informatie link naar NZa, bijlage 1 Diagnose Behandeling combinaties.

Informeer per email naar de aanmeldingswachttijd.

Contactformulier

  Tarieven en vergoeding

  Let op: op alle behandelingen en/of andere afspraken zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

  Psychotherapiepraktijk Keuze heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Deze keuze is bewust gemaakt onder andere omdat ik graag mijn vrijheid in handelen behoud en daarbij ook uw privacy respecteer.  Dit betekent dat de factuur aan u gestuurd wordt en u deze vervolgens zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Zie voor uitgebreide informatie https://contractvrijepsycholoog.nl/

  Wanneer komt u in aanmerking voor vergoeding?
  Om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw behandeling door uw zorgverzekeraar dient u een verwijsbrief van de huisarts te hebben. Deze dient aan een aantal eisen te voldoen:

  1. naam en AGB-code huisarts
  2. datum verwijsbrief (moet voor een behandeling zijn afgegeven)
  3. vermoeden van diagnose
  4. een korte beschrijving van de klachten

  Op de website van NVP vindt uitgebreide informatie over vergoeding van uw behandeling. https://www.psychotherapie.nl/clienten-en-belangstellenden/vergoeding. Zie ook onderstaand belangrijke informatie hierover.

  De vergoeding van een groot aantal behandelingen in de geneeskundige ggz is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. De basiszorgverzekering vergoedt de kosten van psychotherapie geheel (bij gecontracteerde psychotherapeuten) of gedeeltelijk mits het gaat om ‘verzekerde zorg’. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is altijd een verwijzing van de huisarts nodig. Voor behandeling bij Keuze dient u verwijzing te hebben voor de specialistische ggz.

  Hoeveel wordt er vergoed?

  Houd er rekening mee dat u altijd eigen risico dient te betalen. Uw zorgverzekeraar kan u hier meer over vertellen. Informeer ten alle tijden bij uw verzekeraar!

  In alle gevallen betaalt u dus eerst het algemene wettelijk eigen risico (minimaal € 385). Wanneer u zelf met de zorgverzekeraar een hoger eigen risico heeft afgesproken, telt dat bedrag.

  Wat betreft de hoogte van de vergoeding van uw behandeling bij Keuze is het van belang welke polis u heeft afgesloten.

  Budgetpolis
  De budgetpolis is een zuivere naturapolis. Deze kost minder, maar u krijgt daarmee in veel gevallen uitsluitend behandelingen vergoed van psychotherapeuten die een contract hebben met uw zorgverzekeraar. Bij sommige budgetpolissen is een zeer beperkte vergoeding mogelijk van niet gecontracteerde behandelaren. In de meeste gevallen wordt uw behandeling echter niet vergoed.

  Naturapolis
  uw behandeling wordt gedeeltelijk vergoed: doorgaans 60% tot 80% van het ‘marktconforme tarief`. Dat is het gemiddelde tarief dat de verzekeraar hanteert voor gecontracteerde zorg. Dat bedrag kan dus onderling verschillen per verzekeraar. De kosten van psychotherapie door een niet-gecontracteerde psychotherapeut kunnen in het geval van een naturapolis fors oplopen. Ondanks de benaming is de naturapolis vaak een mengeling van zorg in natura en zorg op basis van restitutie (voor niet-gecontracteerde zorg).

  Restitutiepolis
  De restitutiepolis is vaak iets duurder is dan een naturapolis maar hiermee kunt u altijd zelf uw behandelaar kiezen, ook als deze geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. Een niet- gecontracteerde psychotherapeut wordt ofwel volledig of voor 100% van markconforme dus gemiddeld gecontracteerde tarief vergoed.

  Specialistische GGZ Zorg

  De Specialistische GGZ kent ca. 120 soorten ambulante behandelingen, de zgn. Diagnose Behandeling Combinaties of DBC’s. Deze DBC wordt pas aan het eind van uw behandeling (of uiterlijk na een jaar) gedeclareerd. Het type DBC waarin u valt, wordt bepaald door de aard van uw problematiek en de bestede tijd. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft voor alle DBC’s maximumtarieven vastgesteld. Deze vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit, zie hier   https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_255087_22/. Zie specifiek bijlage 1 Diagnose behandeling combinaties.

  Na afloop van de behandeling (of uiterlijk na een jaar) krijgt u van ons een factuur. Deze moet u zelf declareren bij uw zorgverzekeraar. In overleg met u werken wij met maandelijkse voorschotten, deze bijdragen gemiddeld 50 euro per sessie. Dit bedraag dient telkens voor het einde van de maand  te worden voldaan. Dit betekent voor u dat u maandelijks de voorschotkosten betaalt. Indien u 2 gesprekken in een maand heeft gehad, ontvangt u aan het einde van de maand een voorschotnota van 200 euro ( 4 keer 50 euro). Respectievelijk bedragen de voorschotkosten van 2 gesprekken per maand ( bij contacten om de twee weken) 100 euro. Het totale aan voorschotten berekende bedrag wordt aan het einde van de DBC volledig met u verrekend ( dus in mindering van  de totale DBC kosten gebracht).

  De meeste behandelingen binnen Keuze zullen onder de Specialistische zorg vallen. In sommige kam  Psychotherapiepraktijk Keuze ook generalistische Basis GGZ bieden. Deze zorg is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. De zorg is vaak kortdurend en klachtgericht.

  Deze zorg kent vier soorten behandelingen, Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Binnen welk type behandeling je valt, wordt van tevoren ingeschat, maar pas achteraf definitief bepaald.

  De Nederlandse Zorgautoriteit heeft voor de vier behandelingen maximumtarieven voor 2020 vastgesteld. Zie alle informatie op de website van NZa en neem contact op met uw verzekeraar.

  https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_285415_22/1/

  Behandeling binnen basiszorg:
  Maximumtarief NZa

  • Zorgpad Kort, 294 minuten € 504,71
  • Zorgpad Middel, 495 minuten € 856,34
  • Zorgpad Intensief, 750 minuten € 1.373,34
  • Zorgpad Chronisch, 750 minuten € 1.287,27
  • Onvolledig behandeltraject € 219,53

  Niet vergoede zorg
  Niet alle ggz-behandelingen worden vergoed. Vraag hiernaar voor u in behandeling gaat!

  Onderstaande ggz-behandelingen worden niet vergoed:

  • aanpassingsstoornis’;
  • identiteitsproblemen;
  • werk- en relatieproblemen. Indien de relatietherapie onderdeel is van de behandeling van een psychische stoornis vergoedt de basisverzekering de relatietherapie wel.
  • psychoanalyse.

  Behandelingen die niet onder de verzekerde zorg vallen worden door psychotherapiepraktijk Keuze via een zogenoemd overig product (ovp) bij u in rekening gebracht.

  Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult’, vastgesteld door de NZa, is voor 2019: € 105,25 per consult. Dit is het tarief dat wij hanteren. De duur van deze consult is 45 minuten plus 15 minuten indirecte tijd ( voorbereiding en verslaglegging). Indirecte tijd zoals het opstellen van behandelplan, opstellen van indicatie en dergelijke wordt ook doorberekend volgens dezelfde tarief. Ik maak met u vooraf afspraken over het aantal consulten en aantal minuten indirecte tijd. U moet de factuur immers zelf betalen en krijgt deze achteraf niet vergoed.

  Vergoeding (groeps) training
  In het geval dat de training onderdeel maakt van uw behandeling passend bij gestelde diagnose worden hiervoor standaard DBC tarieven in rekening gebracht ( de gebruikte minuten worden dan doorberekend in uw DBC). Mocht de training in het kader van OVP worden ingezet, dan geldt hier een OVP tarief voor,  dus 105,25 per sessie.

  Coaching

  Consulten in het kader van coaching kunnen worden ingezet wanneer er geen sprake is van psychiatrische diagnose en de hulpvraag heeft betrekking op zelfontwikkeling en zelfontplooiing. Contacten in het kader van coaching kosten 145 euro per uur (60 minuten directe tijd) en dienen telkens na het consult te worden betaald.

  Coachingskosten mogelijk aftrekbaar/vergoed
  In sommige gevallen zijn de kosten voor coaching aftrekbaar bij de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden op de website van de Belastingdienst. Afhankelijk van uw situatie kunt u ook eens bij je werkgever navragen of er een ‘potje’ is voor uw persoonlijke ontwikkeling. Mogelijk is een gedeeltelijke of gehele vergoeding van jouw traject mogelijk, bijvoorbeeld vanuit een coachbudget (of bijvoorbeeld voor re-integratie).

  No-show, te laat of niet afzeggen

  Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd hebt afgezegd (in de regel korter dan 24 uur voor de afspraak) moet u zelf betalen. De kosten hiervan bij Keuze bijdragen 50 euro. Hoe eerder een afspraak wordt afgezegd, hoe prettiger dat voor mij is. Je kunt een afspraak telefonisch of per mail afzeggen. Zie voor meer informatie onze Algemene Voorwaarden.

  Aansprakelijkheid

  Psychotherapiepraktijk Keuze is niet aansprakelijk voor schade die zich mocht voordoen tijdens of te relateren is aan een coachingsessie of consult. Zie voor meer informatie onze Algemene Voorwaarden.